สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีและบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมจัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภ.ม่วมค่อม ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) โรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว พนักงานราชการ พนักงานบริษัท ประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณ ริมอ่างเก็บน้ำสะพานหก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งพุทธและอิสลามสองศาสนาร่วมกันเป็นหนึ่งในการทำความดี ไม่แบ่งศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันปรองดองฉันท์พี่น้อง
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม อปพร. สตรีแม่บ้าน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมวางพานพุ่ม และโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัรร่วมสวดถวายพระพร และมอบใบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัย กิจกรรมไหว้แม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก
วันที่ 6 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้วามรู้ ความเข้าใจ และการให้ความสำคัญของคนในครอบครัว โดยมี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ร่วมกันดำเนินโครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนภายในศูนย์ฯ  โดยมีบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมตรวจช่องปาก พร้อมให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปาก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยมอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น อาทิ ต้นพยุง ต้นมะค่า เป็นต้น ซึ่งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมกันปลูก บริเวณอ่างเก็บน้ำสะพานหก       
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยหิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎบำรุง วัดดีเลิศศรีโสภณ วัดศูนยศิลปาราม 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยหินเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เอกชน เยาวชนและประชาชนในตำบลห้วยหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลประชาชนทั่วไป / เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาประเภทวอลเลย์บอลประชาชนหญิงทั่วไป / เยาวชนหญิง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในครั้งนี้ด้วย 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2559  โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีกิจกรรมการบรรยาย"การสร้างจิตสำนึก การปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ" จากคณะวิทยากรจาก มณฑณทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สภ.ม่วงค่อม และร่วมคำกล่าวปฏิญาณตนเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมมอบธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยจุดเริ่มต้นจาก อบต.ห้วยหิน ปั่นผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 21 ไปจุดพักรถบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด และกลับมายัง อบต.ห้วยหิน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมจากหลายส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมกันปั่นจักรยาน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.