ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 มีนาคม 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 3  มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดบมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมให้กับครัวเรือนที่เสียหายในครั้งนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน ร่วมทั้งจัดหาอาชีพเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น และอวัยวะเทียมเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอและพิจารณาคัดเลือกโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้านเข้าร่วม
หน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลห้วยหิน สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมี ร.ต.ท. สมาน  โพธิ์ดี  ได้ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ทุกและเวลา
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่6  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 7 หมู่ 4  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 5 - 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 5 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ทหารตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.ห้วยหิน คัดเลือกสมาชิก เพื่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.ห้วยหิน และญญติด่วนเรื่องอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (ค่าก่อสรางแผนกแรงต่ำภายนอก) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบาย คสช. ในทุกๆวันจันทร์ ของต้นเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วม
วันที่ 13 มกราคม 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2558 โดย มีวาระการประชุมดังนี้ การนำเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2558  ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2558 และชี้แจงแนวทางการรับการตรวจจาก สตง.

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.