ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ "สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2557 เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ตัวแทนศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ ตัวแทนพนักงาน บ.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรม ทำบุญถวายสังฑทาน เลี้ยงพระเช้า รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการให้บริการต่างๆ โดยมี ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ฯ  ให้บริการตัดผมฟรีและในการนี้ได้มอบของชำร่วย ให้กับผู้สูงอายุทุกราย   ทีมงาน อสม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน บริการน้ำดื่มสมุนไพร ตรวจวัดความดันสุขภาพเบื้องต้นจาก และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์แจกให้ผู้ร่วมงานได้รับประทาน ในการนี้รับชมการแสดงดนตรี และรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอยชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ ราชการ พนักงาน เข้าร่วมในพิธี  ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา แลรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีวินัยในตนเอง มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข สร้างความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง และกีฬาฟุตซอลต์ ซึ่งแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 สี จำนวนเท่าๆกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยที่จบในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซึ่งการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ตำบลห้วยหินส่งพนักงานเข้าร่วมเเข่งขันซึ่งประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ ผู้นำตำบลห้วยหิน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ณ จุดรับบริการทั้ง 8 หมู่บ้าน ร่วมทั้ง วัด โรงเรียน
วันศุกร์ที่  7 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยมีทานสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ และโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 
เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้บริการการชำภาษีเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2557 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ -  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 - กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น -กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลา และวันเริ่มต้นของแต่ละสมัยประจำปี - กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา ระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป - สรุปการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 8 หม่บ้าน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 - การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน  
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การบริหารสว่นตำบลห้วยหินได้จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  ครั้งที่ 1 / 2557 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมรณรงค์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งไทยทั่วถิ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม- 23 กุมภาพันธ์ 2557

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.