ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วันที่ 25 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ต้อนรับท่านนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเฉพาะกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด และให้ตรงตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งโครงการป้องกันยาเสพติด ให้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม และเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยได้จัดบูธแสดงผลงานรางวัลขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคม แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานราชการ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
วันที่ 3  มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดบมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมให้กับครัวเรือนที่เสียหายในครั้งนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน ร่วมทั้งจัดหาอาชีพเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น และอวัยวะเทียมเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอและพิจารณาคัดเลือกโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้านเข้าร่วม
หน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลห้วยหิน สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมี ร.ต.ท. สมาน  โพธิ์ดี  ได้ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ทุกและเวลา
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่6  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.