กุมภาพันธ์ 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ การถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งมีโดยมีผู้บริหาร ผู้นำ ข้าราชการ ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14- 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์สวัสดิการสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสมาชิกในครอบครัว โดยฝึกอาชีพการทำขนมท้องม้วน ตามสูตรข้องบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 22,27 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหน่วยงาน (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานราชการร่วมซ้อมแผน โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ศูนย์ อปพร. ตำบลห้วยหิน โดยทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และทำการช่วยเหลือ ดับไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 7 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ชุมชน แบบบูรณาการ ประจำปี 2559 ตามนโยบายผู้ว่าจังหวัดลพบุรีในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ บริษัทเอกชน สาธารณะสุข ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมเสวนาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือน
วันที่ 6 กันยายน 2559 องค์การบริหารหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรวัยผู้สูงอายุมีสขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมตัดผม และรับประทานอาหารร่วมกัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีและบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมจัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภ.ม่วมค่อม ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) โรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว พนักงานราชการ พนักงานบริษัท ประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณ ริมอ่างเก็บน้ำสะพานหก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งพุทธและอิสลามสองศาสนาร่วมกันเป็นหนึ่งในการทำความดี ไม่แบ่งศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันปรองดองฉันท์พี่น้อง
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม อปพร. สตรีแม่บ้าน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมวางพานพุ่ม และโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัรร่วมสวดถวายพระพร และมอบใบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัย กิจกรรมไหว้แม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก
วันที่ 6 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้วามรู้ ความเข้าใจ และการให้ความสำคัญของคนในครอบครัว โดยมี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ร่วมกันดำเนินโครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนภายในศูนย์ฯ  โดยมีบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมตรวจช่องปาก พร้อมให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปาก

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.