ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 2 สิงหาคม 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนไปยัง วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎร์บำรุง วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ และวัดศูนย์ศิลปาราม เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยหิน ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมรณรงค์ให้พนักงานในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยและทำบุญในตลอดระยะเวลาทุกวันพระ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการ   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดเวทีความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยกับโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนงานปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดเวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นและระบุความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่เป็นความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดให้มีโครงการการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห้นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เรื่องพื้นที่สรางสรรค์และพื้นที่อันตรายในชุมชน โดยให้เด็ก เยาวชน และครอบครัววาดภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนที่รู้สึกว่าปลอดภัย และไม่ปลอดภัยในมุงมองของตนเอง นำเสนอและช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งในส่วนของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายครอบครัว ทำให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมครอบครัวให้ได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการตำบลละ 1,000,000 บาท ในจำนวน 3,052 ตำบล โดยตำบลห้วยหินได้รับงบประมาณมาดำเนินโครงการฝายน้ำล้น จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากาบริเวณด้านหลัง ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้วหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาแก้ว 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากา หมู่ที่ 5 บ้านเขามล 3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสบเตียน หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป้นที่เรียบร้อย และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยหิน (ศบกต.) ร่วมดำเนินการจนแล้วเสร็จ ขอบคุณกระทรวงการเกษตรฯ และรัฐบาล
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน จัดโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจาก สำนักงานกิจการสตรีและและสถาบันครอบครัว เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในระหว่างครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว
วันที่ 11 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558  โดยมีเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และขอโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมให้มีการสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม การจับรางวัลมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมดนตรีบำบัดให้ผู้สูงอายุร้องเพลงและฟังเพลงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย พร้อมรับประทานเที่ยงอาหารร่วมกัน พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลห้วยหิน เรื่องสมุนไพรและและฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยมีการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน การทำลูกประคบที่ใช้ประกอบในการนวด และสอนวิธีการนวดอย่างง่ายให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติและลองทำ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน  เพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.