ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
กันยายน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กันยายน 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 16 กันยายน 2557 ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีมาดำเนินการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-PLAN ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 10 กันยายน 2557 ตำบลห้วยหิน ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ จังหวัดลพบุรี ในการตรวจประเมินผลหมู่บ้านตามโครงการประกวด"หมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ" จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยตรวจประเมินบ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ และตอบข้อซักถาม
วันที่ 9 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการเด็กปฐมวัยแต่งไทยเข้าวัดฟังธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ดีงามและอ่อนโยน ส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยเรียนรู้การปฏิบัติตนตามข้อตกลง ส่งเสริมทักษะทางภาษา รู้จักการฟังและมารยาทในการฟัง สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง และในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมให้กับเด็กนักเรียน ณ ลานธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน และสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ( Lopburi Green and Clean city) พ.ศ. 2557-2559 ระหว่างนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแสดงความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในตำบลห้วยหินให้ดูสะอาดและสวยงาม
เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรมออกบริการประชาชนในการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจ โดยการนี้ท่านสมคิด  พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพหลัก อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรต้นไม้ที่ช่วยในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเสวนาผู้รู้ทางไม้เศรษฐกิจ  การบำรุงรักษา ตัวแทนผู้จำหน่าย ให้คำแนะนำอย่างครบวงจร และแจกพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจให้ครันเรือนละ 2 ต้น เพื่อนำไปปลูกและต่อยอดเสริมต่อไป 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานราชการ ประชาชน ร่วมงานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้  1. ลงนามถวายพระพร พร้อมกิจกรรมตรวจวัดความดันผู้ร่วมงาน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และ อสม. 2.การแสดงรำถวายพระพร การแสดงประกอบรีวิวเพลง พิธีกราบแม่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน 3. พิธีกราบแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น 4. ประธานถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและนำถวายพรชัยมงคล 5. นายกอบต.ห้วยหิน พบประชาชน 6. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน รับมอบชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 200 ชุด จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโมกุล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.