ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี




สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน





  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรมออกบริการประชาชนในการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจ โดยการนี้ท่านสมคิด  พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพหลัก อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรต้นไม้ที่ช่วยในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเสวนาผู้รู้ทางไม้เศรษฐกิจ  การบำรุงรักษา ตัวแทนผู้จำหน่าย ให้คำแนะนำอย่างครบวงจร และแจกพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจให้ครันเรือนละ 2 ต้น เพื่อนำไปปลูกและต่อยอดเสริมต่อไป 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานราชการ ประชาชน ร่วมงานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้  1. ลงนามถวายพระพร พร้อมกิจกรรมตรวจวัดความดันผู้ร่วมงาน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และ อสม. 2.การแสดงรำถวายพระพร การแสดงประกอบรีวิวเพลง พิธีกราบแม่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน 3. พิธีกราบแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น 4. ประธานถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและนำถวายพรชัยมงคล 5. นายกอบต.ห้วยหิน พบประชาชน 6. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน รับมอบชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 200 ชุด จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโมกุล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโมกุลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินตามนโยบายจังหวัดลพบุรี ระยะ 3 ปี ลพบุรีเมืองสะอาด โดยดำเนินการตัดแต่งทำความสะอาดริมถนนทางหลวงหมายเลข 21 ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหินและยังสอดคล้องกับโครงการบ้านน่าอยู่รั้วน่ามองขององค์การบริหารส่วนตำบห้วยหิน ที่เน้นความสะอาด สวยงาม บริเวณหน้าบ้าน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันพัฒนาหน้าบ้านของตนให้สวยงาม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยหิน จักโครงการปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติประจำปี 2557 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานอำเภอชัยบาดาล ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประธาน อสม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดัน จาก อสม. / กิจกรรมบริการตัดผมฟรี จากศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ /พระสงฆ์เทศนาธรรม จากท่านพระอาจารย์วัดห้วยดีเลิศศรโสภณ / กิจกรรมเสวนาในห้วข้อนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี "ลพบุรีเมืองน่าอยู่" โดยมีหัวข้อเสวนาของท้องถิ่น ปี 2558-2560 ท่านอยากเห็นตำบลห้วยหิน พัฒนาไปในทิศทางใด / การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายกะตา / กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนจาก สภ.ชัยบาดาล ชุดมวลชนสัมพันธ์ / กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภา อบต.ห้วยหิน พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถวายเทียน ณ วัดหนองมนต์น้อย วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ วัดทุ่งตาแก้ว วัดศูนย์ศิลป์
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียน อาคารห้องเรียน โรงอาหาร

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.