ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี




กันยายน 2558
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 2 กันยายน 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน





  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมโครงการชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทิดไท้องค์ราชินี ณ ที่ทำการอำเภอชัยบาดาล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้านแก่เด็กปฐมวัย การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส ทำให้เกิดความกระตือรือร้น อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ    
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาฯ  อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน อปพร. สภาเด็กและเยาวชน ถวายเครื่องสักการะพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร และสวดดุอาห์ถวายพระพรโดยโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี่นาถฯ กิจกรรมการแสดงเข้าจังหวะของนักเรียน กิจกรรมพิธีไหว้แม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโมกุล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.ญัตติพิจารณายกเว้นเงินประกันการใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่องการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พุทธศักราช 2548 ข้อ8(1) เงินประกันการใช้น้ำสำหรับบ้านพักอาศัย คิดอัตรา 500 บาท 2.ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนไปยัง วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎร์บำรุง วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ และวัดศูนย์ศิลปาราม เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยหิน ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมรณรงค์ให้พนักงานในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยและทำบุญในตลอดระยะเวลาทุกวันพระ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการ   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดเวทีความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยกับโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนงานปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดเวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นและระบุความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่เป็นความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดให้มีโครงการการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห้นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เรื่องพื้นที่สรางสรรค์และพื้นที่อันตรายในชุมชน โดยให้เด็ก เยาวชน และครอบครัววาดภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนที่รู้สึกว่าปลอดภัย และไม่ปลอดภัยในมุงมองของตนเอง นำเสนอและช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งในส่วนของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายครอบครัว ทำให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมครอบครัวให้ได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการตำบลละ 1,000,000 บาท ในจำนวน 3,052 ตำบล โดยตำบลห้วยหินได้รับงบประมาณมาดำเนินโครงการฝายน้ำล้น จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากาบริเวณด้านหลัง ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้วหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาแก้ว 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากา หมู่ที่ 5 บ้านเขามล 3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสบเตียน หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป้นที่เรียบร้อย และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยหิน (ศบกต.) ร่วมดำเนินการจนแล้วเสร็จ ขอบคุณกระทรวงการเกษตรฯ และรัฐบาล

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.