ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตุลาคม 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต. ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ เยาวชนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกเมล็ดทานตะวัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi Green and Clean City ) 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้ารับรางวัลอันดับ 1 จากการประเมินตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi  Green and Clean City ) ในระดับอำเภอ จากท่านรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จังหวัดลพบุรี จัดมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา จำนวน 10 คน
วันที่ 16 กันยายน 2557 ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีมาดำเนินการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-PLAN ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 10 กันยายน 2557 ตำบลห้วยหิน ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ จังหวัดลพบุรี ในการตรวจประเมินผลหมู่บ้านตามโครงการประกวด"หมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ" จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยตรวจประเมินบ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ และตอบข้อซักถาม
วันที่ 9 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการเด็กปฐมวัยแต่งไทยเข้าวัดฟังธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ดีงามและอ่อนโยน ส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยเรียนรู้การปฏิบัติตนตามข้อตกลง ส่งเสริมทักษะทางภาษา รู้จักการฟังและมารยาทในการฟัง สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง และในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมให้กับเด็กนักเรียน ณ ลานธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน และสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ( Lopburi Green and Clean city) พ.ศ. 2557-2559 ระหว่างนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแสดงความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในตำบลห้วยหินให้ดูสะอาดและสวยงาม
เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรมออกบริการประชาชนในการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจ โดยการนี้ท่านสมคิด  พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.